Skuteczne leczenie hydroksymocznikiem zajęcia oka w przewlekłej białaczce szpikowej

Obecnie nie jest dostępne skuteczne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej.1 Zwykle wskazaniami do stosowania różnych chemioterapeutyków są: pozaszpikowe objawy i leukocytoza z towarzyszącą niedokrwistością i trombocytopenią.2 Opisujemy pacjenta z przewlekłą białaczką mielomonocytową, u którego stwierdzono naciek wewnątrzgałkowy i wysiękową oderwanie siatkówki, które ustąpiło szybko po chemioterapii hydroksymocznikiem.
Pacjentem był 85-letni mężczyzna, który miał tygodniową historię niewyraźnego widzenia. Nie miał postrzegania światła w prawym oku i widzenia 20/30 w lewym oku, a każdy obiektyw miał kataraktę jądrową. Badanie lampą szczelinową ujawniło kilka komórek w przedniej komorze prawego oka. Prawe ciało szkliste zawierało komórki zapalne, które uniemożliwiały badanie siatkówki. Ultrasonografia prawego oka wykazała gęstą infiltrację szklistkową, zagęszczenie naczyniówki i wysiękowe odwarstwienie siatkówki rozciągające się do trzech kwadrantów. Pacjentka miała również splenomegalię. Jego całkowita liczba leukocytów wynosiła 52,9 × 109 na litr, a liczba jego monocytów wynosiła 16 × 109 na litr. Zwiększono komórkowy poziom jego szpiku kostnego, a szpik zawierał monocytowe prekursory i normalny procent blastów, które nie zawierały ciał Auera. Przewlekła białaczka mielomonocytowa została zdiagnozowana zgodnie z kryteriami francusko-amerykańsko-brytyjskiej grupy spółdzielczej.3
Rycina 1. Obrazowanie ultrasonograficzne w trybie B prawego oka pacjenta z przewlekłą białaczką mielomonocytową. Przed terapią (górny panel) widoczna jest infekcja naczyniówkowa (ci) i odwarstwienie siatkówki (rd). Po terapii hydroksymocznikiem przez trzy tygodnie (dolny panel) zanikło odwarstwienie siatkówki i naciek naczyniówki. Cr oznacza warstwy naczyniowo-siatkówkowe.
Wizja pacjenta pogorszyła się wkrótce po wstępnym badaniu; dwa tygodnie później stopień infiltracji naczyniówkowej zwiększył się i miał całkowite odwarstwienie siatkówki w prawym oku (ryc. 1, górny panel). Jednocześnie w lewym oku widoczny był naciek ciała szklistego, z obniżoną ostrością wzroku (20/100). Rozpoczęto leczenie hydroksymocznikiem (1 g na dobę), a liczba leukocytów pacjenta spadła do normy w ciągu dwóch tygodni. Natężenie nacieków wewnątrzgałkowych gwałtownie spadło, oderwanie siatkówki w jego prawym oku stało się bardziej płaskie (ryc. 1, dolny panel), a ostrość wzroku wzrosła (po trzech tygodniach obserwacja światła w prawym oku i ostrość wzroku w lewe oko było 20/30). Od ośmiu miesięcy toleruje terapię podtrzymującą i ponownie czyta gazety. Wyniki te wskazują, że zajęcie oka u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową można skutecznie leczyć za pomocą chemioterapii.
Patricia G. Wolff-Kormann, MD
Gerhard C. Hasenfratz, MD
University Eye Hospital Munich
Bernhard Heinrich, MD
Boris A. Kormann, MD
Medizinische Poliklinik der Universität, 8 Monachium 2, Niemcy
3 Referencje1. Tefferi A, Hoagland HC, Therneau TM, Pierre RV. . Przewlekła białaczka mielomonocytowa: historia naturalna i czynniki prognostyczne. Mayo Clin Proc. 1989; 64: 1246-54.
Web of Science MedlineGoogle Scholar
2 Worsley A, Oscier DG, Stevens J, i in. . Czynniki prognostyczne przewlekłej białaczki mielomonocytowej: zmodyfikowany wynik Bournemouth daje najlepszą prognozę przeżycia. Br J Haematol 1988; 68: 17-21.
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Bennett JM, Catovsky D, Daniel MT, i in. . Propozycje klasyfikacji zespołów mielodysplastycznych. Br J Haematol 1982; 51: 189-99.
Web of Science MedlineGoogle Scholar
(4)
[przypisy: pierwotna marskość żółciowa, smakosz 3 cda, męska apteka ]