Pomiar wpływu badania klinicznego na opiekę nad pacjentem

width=300Wykazano, że stosowanie mostkujących leków przeciwzakrzepowych jest szkodliwe i nie przynosi korzyści u pacjentów leczonych warfaryną z migotaniem przedsionków. Przeprowadziliśmy analizę quasi-eksperymentalną przerwanych szeregów czasowych między rokiem 2010 a 2017 w ramach inicjatywy Michigan Anticoagulation Quality Improvement Initiative (MAQI2) przed i po publikacji badania BRIDGE (lipiec 2015 r.). Przewidywane wykorzystanie mostkowania pod koniec okresu badania zostało obliczone bez efektu badania BRIDGE po dostosowaniu do grupowania na poziomie pacjenta. Analizowano predyktory stosowania mostków przeciwzakrzepowych w okresie próbnym po BRIDGE. W skorygowanych analizach zastosowanie przeciwzakrzepowej metody pomostowej zmniejszyło się z przewidywanego 27,8% (95% przedział ufności, 20,5% -35,1%) do 13,6% (95% przedział ufności, 9,0% -18,2%) na koniec 2017 r. (P = .001) w odpowiedzi na próbę BRIDGE. Zmniejszenie częstości stosowania leków przeciwzakrzepowych zmniejszyło się podobnie u pacjentów z migotaniem przedsionków z niskim ryzykiem udaru mózgu (29,0% do 14,4%) oraz z pośrednim lub wysokim ryzykiem udaru mózgu (38,0% -20,3%). Młodszy wiek i przebyty wcześniej udar mózgu były niezależnymi czynnikami predykcyjnymi stosowania mostków przeciwzakrzepowych po publikacji badania BRIDGE. Publikacja próbna BRIDGE wiąże się z gwałtownym i znaczącym zmniejszeniem stosowania przeciwzakrzepowej, mostkowej terapii okołooperacyjnej.
[patrz też: anestezjologia i intensywna terapia, na zdrowie po czesku, febuksostat ]