Komórki pamięci efektora, wczesne przerzuty i przeżycie w raku jelita grubego czesc 4

Test Wilcoxona zastosowano do oceny istotności różnicy w medianie przeżycia w różnych grupach pacjentów. Wszystkie testy były dwustronne. Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wszystkie wartości P są raportowane bez korekt dla wielokrotnych korekt. Wszystkie analizy przeprowadzono za pomocą R i StatView, dwóch rodzajów oprogramowania statystycznego. Wyniki
Wczesna inwazja przerzutowa i wyniki kliniczne
Znaczenie prognostyczne obecności VELIPI, które określało wczesną inwazję przerzutową, badano za pomocą jednowymiarowej analizy danych pochodzących od 959 pacjentów z rakiem jelita grubego. Obecność lub nieobecność VELIPI, jak również stadium TNM, znacząco wpływały na czas przeżycia wolny od choroby i całkowity czas przeżycia (P <0,001 dla wszystkich porównań) (Tabela 1).
Ryc. 1. Krzywe Kaplana-Meiera dla całkowitego przeżycia w zależności od obecności lub braku inwazji krocza (panel A), zatorów naczyniowych (panel B), inwazji limfatycznych (panel C) lub jakichkolwiek oznak wczesnego inwazji przerzutów (panel D) wśród 959 pacjentów z rakiem jelita grubego. Wczesna inwazja przerzutowa była określona przez obecność zatorów naczyniowych, inwazji limfatycznej i inwazji w okolicy krocza (określanych wspólnie jako VELIPI), pojedynczo lub w połączeniu. P <0,001 dla wszystkich porównań za pomocą testu log-rank.
Pięcioletnie przeżycie wolne od choroby wyniosło 32,4% wśród pacjentów z guzami ujemnymi pod względem VELIPI i 12,1% wśród pacjentów z guzami z dodatnim VELIPI (Tabela 1). Istniały również istotne różnice w medianie czasu przeżycia wolnego od choroby pomiędzy pacjentami z guzami VELIPI-dodatnimi a pacjentami z guzami z ujemnym mianem VELIPI (3,3 miesiąca w porównaniu z 26,9 miesiąca, p <0,001) (tabela 1). Podobny wzorzec dla całkowitego przeżycia (Tabela 1). Ponadto obecność więcej niż jednego znaku wczesnej inwazji przerzutowej nadała gorsze rokowanie niż obecność pojedynczego znaku (rysunek i dodatek dodatkowy). Krzywe Kaplan-Meier sugerowały dłuższe całkowite przeżycie (Ryc. 1) i przeżycie wolne od choroby (dane nie przedstawione) u pacjentów z guzami z ujemnym mianem VELIPI niż u pacjentów z guzami z dodatnim VELIPI (P <0,001 w teście log-rank). Status VELIPI był skorelowany z etapami N i M (P <0,001 dla wszystkich porównań) (dane nie pokazane).
Wpływ wszystkich istotnych współzmiennych na przeżycie był jednocześnie testowany przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa. Po dostosowaniu do stadium TNM, analiza wieloczynnikowa potwierdziła, że brak VELIPI był istotnie i niezależnie związany z lepszym rokowaniem (P = 0,04 dla całkowitego przeżycia i P = 0,01 dla przeżycia wolnego od choroby). Po dostosowaniu do stadium Dukesa, nieobecność VELIPI była niezależnie związana z lepszym rokowaniem (P = 0,007 dla całkowitego przeżycia i P = 0,002 dla przeżycia wolnego od choroby) (szczegóły podano w Uzupełniającym dodatku).
Infiltracja komórek odpornościowych, zapalenie, wczesna inwazja przerzutowa i rokowanie
Ryc. 2. Ryc. 2. Ekspresja genów zapalnych, genów immunosupresyjnych i genów związanych z adaptacyjną odpowiedzią immunologiczną w serii 75 raków jelita grubego, według obecności lub braku jakiegokolwiek znaku wczesnej inwazji przerzutowej i nawrotu
[hasła pokrewne: terapia bydgoszcz, anestezjologia i intensywna terapia, jak wygląda półpasiec zdjęcia ]
[przypisy: arcus bydgoszcz, męska apteka, alendronian ]