Intensywne leczenie cukrzycy i choroby sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 1 ad 6

Użycie zaktualizowanej logarytmicznej wartości hemoglobiny glikozylowanej podczas DCCT wyjaśniło dużą część wpływu grupy terapeutycznej na ryzyko choroby sercowo-naczyniowej, stosunek ryzyka grupy leczenia był bliższy i nie był już znaczący (P = 0,61) po dostosowanie. Nie było znaczących różnic między grupami pod względem stosowania leków, o których wiadomo, że wpływają na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, z wyjątkiem stosowania beta-blokerów, które były częstsze w grupie leczonej konwencjonalnie niż w grupie leczonej intensywnie (7%). vs. 3%, P <0,05) w 11 roku badania EDIC (Tabela 1). Tabela 4. Tabela 4. Charakterystyka kliniczna uczestników EDIC na początku w DCCT w zależności od obecności lub braku choroby sercowo-naczyniowej w przebiegu badania DCCT / EDIC. Ustaliliśmy, jakie wyjściowe cechy całej kohorty w DCCT były związane z wystąpieniem wyniku choroby sercowo-naczyniowej, niezależnego od przypisania leczenia (Tabela 4). Na początku, starszy wiek (31 vs. 27 lat), dłuższy czas trwania cukrzycy (7 do 6 lat), obecność retinopatii, obecne palenie tytoniu, wyższy wskaźnik masy ciała (24,0 vs. 23,3), wyższy całkowity i stężenia cholesterolu w lipoproteinach o małej gęstości (194 w porównaniu z 175 mg na decylitr [5,0 w porównaniu do 4,5 mmol na litr] i 127 w porównaniu z 109 mg na decylitr [odpowiednio 3,3 do 2,8 mmol na litr],) wyższe poziomy hemoglobiny glikozylowanej (9,5 procent vs. 9,0 procent), a wyższy wskaźnik wydalania albuminy (19,3 vs. 15,7 mg na 24 godziny) i przypisanie do konwencjonalnego leczenia były związane z rozwojem choroby sercowo-naczyniowej.
Dyskusja
Kontrolowane badania kliniczne z udziałem pacjentów z cukrzycą typu i cukrzycą typu 2 jednoznacznie wykazały, że intensywna terapia cukrzycowa mająca na celu obniżenie poziomu glikemii zmniejsza ryzyko retinopatii, nefropatii i neuropatii cukrzycowej.3,20 Ponadto badanie DCCT / EDIC wykazali, że okres około 6,5 roku intensywnej terapii cukrzycy miał długotrwały, trwały wpływ na późniejsze ryzyko powikłań mikronaczyniowych.4 Mechanizmy patofizjologiczne odpowiedzialne za poprawę wyników i przedłużające się efekty wczesnej interwencji pozostają niejasne; określiliśmy to ostatnie zjawisko jako pamięć metaboliczną . W tym kontekście ocenialiśmy wpływ intensywnej terapii cukrzycy na długoterminowe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
Pierwotny wynik został zdefiniowany jako zdarzenie sercowo-naczyniowe, które obejmowało ustalenia kliniczne lub potrzebę rewaskularyzacji. W porównaniu z konwencjonalną terapią intensywna terapia cukrzycy zmniejszyła ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych o 42 procent i zmniejszyła ryzyko poważnych zdarzeń klinicznych, w tym zawału mięśnia sercowego, udaru lub zgonu z powodu chorób układu krążenia, o 57 procent. Ryzyko każdego indywidualnego zdarzenia sercowo-naczyniowego zmniejszono do podobnego stopnia. Odkrycia te rozszerzają nasze poprzednie obserwacje, że intensywne w porównaniu z konwencjonalną terapią zmniejsza progresję miażdżycy, mierzoną grubością błony środkowej tętnicy szyjnej oraz częstością zwapnień tętnic wieńcowych.21,22
Istnieje kilka potencjalnych wyjaśnień dotyczących skuteczności okresu intensywnego leczenia cukrzycy na długoterminowe ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych
[patrz też: topmed, zasłużony honorowy dawca krwi leki, dermatologia estetyczna warszawa ]
[więcej w: smakosz 3 cda, choroba pageta, olx chihuahua ]