Intensywne leczenie cukrzycy i choroby sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 1 ad 5

Chociaż częstości poszczególnych zdarzeń klinicznych, które stanowiły główny wynik, nie różniły się istotnie między grupami, były one konsekwentnie niższe, zwykle o co najmniej 50 procent, w grupie intensywnego leczenia niż w grupie leczonej konwencjonalnie. Rysunek 1. Ryc. 1. Skumulowana częstość występowania pierwszego z predefiniowanych wyników choroby sercowo-naczyniowej (panel A) i pierwszego wystąpienia niekrytycznego zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu lub zgonu z powodu choroby sercowo-naczyniowej (panel B). W porównaniu z leczeniem konwencjonalnym intensywne leczenie zmniejszyło ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek wcześniej ustalonego wyniku choroby układu krążenia o 42 procent (przedział ufności 95 procent, od 9 do 63 procent, p = 0,02) (panel A) i zmniejszyło ryzyko wystąpienia pierwszego nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego zawał, udar lub zgon z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego o 57 procent (przedział ufności 95 procent, 12 do 79 procent, P = 0,02) (panel B).
Analiza rozkładu skumulowanego pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego wykazała, że intensywne leczenie wiązało się z 42-procentowym zmniejszeniem ryzyka w porównaniu z leczeniem konwencjonalnym (przedział ufności 95%, od 9 do 63%, P = 0,02) (ryc. 1A). Ryzyko pierwszego nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu lub zgonu z powodu chorób układu krążenia zmniejszyło się o 57% w wyniku intensywnego leczenia w porównaniu z leczeniem konwencjonalnym (95-procentowy przedział ufności, 12 do 79%, P = 0,02) (rysunek 1B) .
Tabela 3. Tabela 3. Modele zagrożeń proporcjonalnych wpływu zmiennego zależnego od czasu współzmiennych na ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i wpływu grupy terapeutycznej po dostosowaniu dla zmiennego zależnego od czasu. Do oceny zależności zmiennych zależnych od czasu od ryzyka choroby sercowo-naczyniowej w kohorcie skojarzonej oraz wpływu grupy leczenia DCCT przed i po korekcie dla każdego czynnika zastosowano modele proporcjonalnego ryzyka, dostosowane do wybranych czynników wyjściowych, w celu oceny związku zmiennych zależnych od czasu przed i po dostosowaniu dla każdego czynnika (Tabela 3). ). Współczynnik ryzyka w przypadku leczenia intensywnego w porównaniu z leczeniem konwencjonalnym, dostosowanym tylko dla czynników wyjściowych, wynosił 0,53 (p = 0,005). Historia choroby nerek nie miała istotnego wpływu na ryzyko choroby sercowo-naczyniowej ani na efekt grupy terapeutycznej, być może ze względu na niewielką liczbę takich pacjentów (35). Historia mikroalbuminurii lub albuminurii była istotnie związana ze wzrostem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej o czynnik większy niż 2,5 i wyjaśniała część efektu grupy leczenia, co odzwierciedla wzrost współczynnika hazardu i wartość P. Różnica w wynikach chorób sercowo-naczyniowych między grupami pozostała istotna po dostosowaniu tych czynników.
Zaktualizowana wartość hemoglobiny glikozylowanej podczas DCCT (średnia wartość hemoglobiny glikozylowanej zaktualizowana do czasu zdarzenia sercowo-naczyniowego podczas DCCT lub, jeśli nie wystąpiło zdarzenie podczas DCCT, do końca DCCT), która była o 10 procent niższa u jednego pacjenta niż w innym (np. 7,2 procent vs 8,0 procent) było związane ze współczynnikiem ryzyka wynoszącym 0,80, co stanowi 20 procent redukcji ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych (95 procent przedziału ufności, 9 do 30 procent, P <0,001) [patrz też: korony na cyrkonie, pierwotna marskość żółciowa, rezonans magnetyczny kolana warszawa ] [hasła pokrewne: ośrodek leczenia nerwic, olx krasnik, pierwotna marskość żółciowa ]