Febuksostat w porównaniu z allopurinolem u pacjentów z hiperurykemią i dną ad

Środki ograniczające oddawanie moczu są jednak ograniczone pod względem liczby, dostępności i skuteczności. [13] Allopurinol, inhibitor oksydazy ksantynowej, jest najczęściej przepisywanym lekiem. Średnia dawka wynosi 300 mg na dobę, chociaż zalecenia dotyczące dawkowania mieszczą się w zakresie od 100 do 800 mg na dobę, 14-17 miareczkowanych do moczu w surowicy15-17 i klirensu kreatyniny. Działania niepożądane allopurinolu, choć niezbyt często, mogą być ciężkie lub zagrażać życiu i występować częściej u pacjentów z niewydolnością nerek. Febuksostat, nowatorski, podawany doustnie, nie-purynowy analogowy inhibitor oksydazy ksantynowej, jest badany w dawkach dziennych 80 i 120 mg w leczeniu hiperurykemii u pacjentów z dną moczanową. Febuksostat jest silnym inhibitorem oksydazy ksantynowej, ma minimalny wpływ na inne enzymy zaangażowane w metabolizm purynowy i pirymidynowy, 18-22 i jest metabolizowany głównie przez tworzenie i utlenianie glukuronidu w wątrobie.23,24 W badaniu z udziałem osób z niewydolnością nerek, obniżenie stężenia febuksostatu w surowicy krwi było niezmienione.25
Metody
Pacjenci
Badanie kontrolowane febuksostatem i allopurinolem (FACT), faza 3, randomizowane, podwójnie zaślepione, 52-tygodniowe, wieloośrodkowe badanie, porównywało bezpieczeństwo i skuteczność febuksostatu (przyjmowanego doustnie raz na dobę) z bezpieczeństwem i skutecznością allopurinolu u osób dorosłych z dną moczanową i stężeniami moczanów w surowicy wynoszącymi co najmniej 8,0 mg na decylitr (480 .mol na litr). Pacjenci spełnili wstępne kryteria American College of Rheumatology w przypadku ostrego zapalenia stawów dny.26 Kryteriami niekwalifikowalności były stężenie kreatyniny w surowicy większe niż 1,5 mg na decylitr (133 .mol na litr) lub szacowany współczynnik klirensu kreatyniny wynoszący mniej niż 50 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała (ponieważ allopurinol został włączony do badania) 14,16; ciąża lub laktacja; stosowanie środków obniżających mocz, azatioprynę, 6-merkaptopurynę, tiazydowe leki moczopędne lub leki zawierające aspirynę (powyżej 325 mg na dobę) lub inne salicylany; wskaźnik masy ciała (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) większy niż 50; historia ksantynuryi, czynnej choroby wątroby lub zaburzeń czynności wątroby; stosowanie prednizonu w dawce większej niż 10 mg na dobę; zmiana hormonalnej terapii zastępczej lub doustnej antykoncepcji w ciągu ostatnich trzech miesięcy; i historia nadużywania alkoholu lub spożycia alkoholu ponad 14 drinków na tydzień.
Projekt badania
Badanie przeprowadziliśmy w ośrodkach 112 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zatwierdzenie otrzymano od komisji odwoławczych instytucji lub niezależnych komisji etycznych. Wszyscy uczestnicy udzielili pisemnej świadomej zgody i zezwolenia zgodnie z ustawą o przenośności i odpowiedzialności za ubezpieczenie zdrowotne z 1996 r. Pacjenci już otrzymujący terapię obniżającą stan moczanu przeszedł dwutygodniowy okres wymywania przed poddaniem się randomizacji. Generowany komputerowo centralny harmonogram randomizacji z blokiem wielkości trzech został wykorzystany do przyporządkowania każdego pacjenta do jednej z trzech grup: febuksostat (Abbott Laboratories) w dawce 80 mg na dzień, febuksostat w dawce 120 mg na dzień lub allopurinol (Catalytica Pharmaceuticals) w 300 mg na dzień.
Rozpoczęcie leczenia środkami zmniejszającymi stężenie moczanu wiąże się ze zwiększoną częstością występowania ostrych ataków dny moczanowej10,27,28; stosownie do tego, profilaktykę (250 mg naproksenu dwa razy dziennie lub 0,6 mg kolchicyny raz na dobę) podawano wszystkim pacjentom podczas okresu wymywania oraz pierwszych ośmiu tygodni leczenia podwójnie zaślepionym
[podobne: lekarz rodzinny specjalizacja, dermatologia estetyczna warszawa, na zdrowie po czesku ]
[podobne: ośrodek leczenia depresji, rezonans magnetyczny kolana warszawa, niedoczynność tarczycy u mężczyzn ]