Febuksostat w porównaniu z allopurinolem u pacjentów z hiperurykemią i dną ad 6

Wycofaniu profilaktyki początkowo towarzyszyła wyraźnie zwiększona częstość występowania zapalenia dny moczanowej we wszystkich grupach (ryc. 2). Częstotliwość wybuchu stopniowo zmniejszała się; w tygodniach od 49 do 52, w końcowym okresie interwencji, częstość występowania wynosiła 8 procent wśród osób otrzymujących 80 mg febuksostatu, 6 procent wśród osób otrzymujących 120 mg febuksostatu i 11 procent wśród otrzymujących allopurinol. Tophi
Procentowe obniżenie obszaru topienia oceniano u 156 osób, u których na początku badano tophi. W 52. tygodniu średnie zmniejszenie odsetka w obszarze guza wyniosło 83% dla osób otrzymujących 80 mg febuksostatu, 66% dla osób otrzymujących 120 mg febuksostatu i 50% dla otrzymujących allopurinol. Zanotowano niewielką zmianę liczby tophi w czasie w dowolnej z badanych grup. Nie było żadnych statystycznie istotnych różnic między grupami pod względem procentowej redukcji w obszarze topusa lub w zmniejszeniu liczby tophi (tabela 2).
Analizy post hoc
Przeprowadzono analizę post hoc wyników badania, aby przetestować różnice w zmniejszeniu dny moczanowej i obszaru topusów pomiędzy pacjentami, u których średnie stężenie moczu w surowicy wynosi mniej niż 6,0 mg na decylitr i stężenie 6,0. mg lub więcej na decylitr. W tygodniach od 49 do 52 odsetek osób wymagających leczenia dny moczanowej był niższy u pacjentów, którzy osiągnęli średnie wyjściowe stężenie moczanu w surowicy poniżej 6,0 mg na decylitr niż u tych, którzy tego nie robili (6 procent vs. 14 procent , P = 0,005). Mediana redukcji w stosunku do wartości wyjściowej w obszarze tophus w 52. tygodniu wyniosła 75% wśród osób, które osiągnęły średnie wyjściowe stężenie moczanu w surowicy poniżej 6,0 mg na decylitr, w porównaniu z 50% wśród tych, którzy tego nie robili (P = 0,06).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Podsumowanie zdarzeń niepożądanych. Częstość występowania zdarzeń niepożądanych była podobna w trzech grupach leczenia (Tabela 3). Do zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem należały nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, biegunka, bóle głowy, objawy i objawy związane z stawami oraz objawy i objawy ze strony układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Większość działań niepożądanych miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego. Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych była podobna we wszystkich grupach; poważne zdarzenia niepożądane wystąpiły u 51 osób, z których 34 kontynuowało badanie, a zdarzenie ustąpiło bez nawrotów. Czterech z 507 pacjentów w dwóch grupach otrzymujących febuksostat (0,8 procent) i żaden z 253 z grupy allopurinolu nie zginął; wszystkie przypadki śmierci zostały uznane przez badaczy za niezwiązane z badanymi lekami. Różnica między liczbą zgonów w grupie febuksostatu a grupą allopurinolu nie była istotna statystycznie (P = 0,31). W grupie otrzymującej 80 mg febuksostatu odnotowano dwie zgony: jedną z zastoinowej niewydolności serca i niewydolnością oddechową u 65-letniego mężczyzny, a drugą z krwawienia zaotrzewnowego przypisanego leczeniu przeciwzakrzepowemu u 77-letniego mężczyzny. W grupie otrzymującej 120 mg febuksostatu wystąpiły dwie przypadki śmierci: jedna z przerzutowego raka okrężnicy u 74-letniego mężczyzny i jedna z zatrzymania akcji serca u 68-letniego mężczyzny.
Osiemdziesięciu ośmiu pacjentów z grupy febuksostatu o wadze 80 mg, 98 z grupy febuksostatu wynoszącej 120 mg i 66 z grupy allopurinolu przerwało badanie (p = 0,003 dla porównania febuksostatu 120 mg i allopurynolu) (ryc. 1)
[przypisy: bisfosfoniany, licówki bez szlifowania warszawa, allegro wózki inwalidzkie ]
[podobne: bisfosfoniany, usg doppler cena, allegro wózki inwalidzkie ]