Długoterminowy kurs boreliozy u dzieci cd

Nie zanotowano zagęszczenia maziowego ani nieredukowalnych przykurczów. Nie wpłynęło to na powierzchowne kaletki i ścięgna. Podczas jednego lub więcej epizodów zapalenia stawów u 78 procent dzieci wystąpiła rozlana lub regionalna limfadenopatia, a 40 procent miało objawy przypominające wczesną chorobę, czasami obejmującą nawracające rumienie wędrujące. Wzór wspólnego zaangażowania był podobny niezależnie od początkowych objawów choroby. Ryc. 1. Ryc. 1. Odsetek dzieci z nawracającymi epizodami boreliozy i średnią liczbą epizodów na dziecko rocznie. W pierwszym roku zapalenia stawów 46 dzieci miało średnio 5 epizodów obrzęku stawów (zakres od do 15) (ryc. 1). Większość flar ustąpiła w ciągu trzech tygodni, a większość trwała mniej niż siedem dni. W ciągu następnych kilku lat liczba dzieci, u których wciąż występowały nawroty zapalenia stawów, zmniejszała się co roku. Chociaż częstotliwość ataków zmniejszyła się po pierwszym roku choroby, czas trwania każdego epizodu zapalenia stawów w drugim i trzecim roku często wzrastał, tak że epizody trwały tygodnie lub miesiące. Do 4 roku życia tylko 10 dzieci miało średnio dwa epizody zapalenia stawów rocznie. Stwierdzono bezpośrednią korelację między wiekiem wystąpienia infekcji a całkowitym czasem trwania zapalenia stawów (r = 0,3, P <0,05). Wśród najmłodszych dzieci (wiek, od 2 do 4 lat) mediana całkowitego czasu trwania zapalenia stawów wynosiła zaledwie 4 tygodnie, podczas gdy u nastolatków (wiek 13-15 lat) wynosiła 22 tygodnie. U dwóch chłopców, którzy mieli 8 i 10 lat na początku choroby, zapalenie stawów trwało ponad rok. Oba miały allel HLA-DR4; nie miał też allelu HLA-B27. Do szóstego roku pięcioro dzieci (11 procent) wciąż miało nawracające zapalenie stawów, ale tylko jedno dziecko nadal miało krótkie ataki trwające kilka dni w siódmym i ósmym roku (ryc. 1).
Ryc. 2. Ryc. 2. Średnie geometryczne mian przeciwciał IgM i IgG na B. burgdorferi u dzieci z nawracającym boreliozą w ciągu każdego roku aktywnej choroby oraz w obserwacji odległej od 10 do 13 lat po wystąpieniu choroby. Poziome słupki pokazują średnie wartości, pionowe linie zakresów i zakreskowane obszary – normalne zakresy.
W pierwszym roku zapalenia stawów wszystkie 46 dzieci wykazywało podwyższone odpowiedzi IgG i często przeciwciał IgM na B. burgdorferi (ryc. 2). W drugim i trzecim roku miana IgM były na ogół niższe, podczas gdy miana IgG były wyższe. Następnie odpowiedzi IgG wykazywały skłonność do zmniejszania się, ale pozostały dodatnie podczas choroby.
Zaangażowanie oczu
Zapalenie rogówki rozwinęło się sześć lat po wystąpieniu choroby u dwóch pacjentów, w jednym przypadku, gdy zapalenie stawów nadal występowało, a w pozostałych trzech latach po ustąpieniu (Tabela 1). Jedno dziecko miało ostre zapalenie rogówki, które ustąpiło samoistnie w ciągu kilku tygodni. Stwierdzono, że drugi pacjent miał zmętnienie rogówki podczas rutynowego badania wzroku. Zmiany nie zmieniły się podczas miesięcznego kursu doustnej doksycykliny, ale ustąpiły po leczeniu miejscowymi steroidami. W ciągu następnych trzech lat pacjentka miała kilka epizodów światłowstrętowych z przekrwieniem spojówki, które szybko ustąpiły po zastosowaniu miejscowo steroidoterapii.
Późne zaangażowanie neurologiczne
Tabela 2
[hasła pokrewne: allegro wózki inwalidzkie, alendronian, febuksostat ]