Nagłe odwracalne uszkodzenie soczewki osmotycznej („pęknięcia cukru”) po rozpoczęciu leczenia metforminą

Obserwowaliśmy unikalny typ uszkodzenia soczewki oka u 62-letniego mężczyzny bez historii choroby okulistycznej. W przeszłości miał niewydolność serca wymagającą pięciozanurzeniowej operacji pomostowania tętnic wieńcowych. Miał polidypsję i wielomocz, które znacznie się pogorszyły po podróży za ocean; po powrocie pacjenta lekarz pierwszego kontaktu zdiagnozował cukrzycę (poziom glukozy w surowicy, 21,8 mmol na litr [393 mg na decylitr], poziom hemoglobiny glikozylowanej, 17,5 procent). Metformina (w dawce 750 mg dwa razy na dobę) zmniejszała stężenie glukozy w surowicy do 14,6 mmol na litr (263 mg na decylitr) w ciągu czterech dni i przy wyższej dawce (850 mg dwa razy na dobę) zmniejszała stężenie glukozy w surowicy do 8,7 mmol na litr (157 mg na decylitr) w kolejnym tygodniu.
Rysunek 1. Read more „Nagłe odwracalne uszkodzenie soczewki osmotycznej („pęknięcia cukru”) po rozpoczęciu leczenia metforminą”

Ttzustka choroby

Pacjenci kontrolni byli dobrani pod względem pacjentów w zależności od wieku (w ciągu pięciu lat), wskaźnika Charlsona, daty przyjęcia (w ciągu jednego miesiąca), oddziału i czasu trwania ryzyka wystąpienia biegunki związanej z C. difficile. W przypadku pacjentów z przypadkami czas trwania ryzyka określono jako liczbę dni od przyjęcia do rozwoju biegunki związanej z C. difficile; w przypadku kontroli określono ją jako liczbę dni od dopuszczenia do zwolnienia. Kontrole nie miały historii biegunki związanej z C. Read more „Ttzustka choroby”

Epidemia, szczep genów toksyny Clostridium difficile

Ostatnie doniesienia sugerują, że tempo i nasilenie choroby związanej z Clostridium difficile w Stanach Zjednoczonych wzrasta i że wzrost ten może być związany z pojawieniem się nowego szczepu C. difficile ze zwiększoną wirulencją, opornością lub obiema. Metody
Łącznie wyizolowano 187 izolatów C. difficile z ośmiu zakładów opieki zdrowotnej w sześciu stanach (Georgia, Illinois, Maine, New Jersey, Oregon i Pensylwania), w których wybuch epidemii choroby związanej z C. difficile wystąpił w latach 2000-2003. Read more „Epidemia, szczep genów toksyny Clostridium difficile”

Febuksostat w porównaniu z allopurinolem u pacjentów z hiperurykemią i dną ad

Środki ograniczające oddawanie moczu są jednak ograniczone pod względem liczby, dostępności i skuteczności. [13] Allopurinol, inhibitor oksydazy ksantynowej, jest najczęściej przepisywanym lekiem. Średnia dawka wynosi 300 mg na dobę, chociaż zalecenia dotyczące dawkowania mieszczą się w zakresie od 100 do 800 mg na dobę, 14-17 miareczkowanych do moczu w surowicy15-17 i klirensu kreatyniny. Działania niepożądane allopurinolu, choć niezbyt często, mogą być ciężkie lub zagrażać życiu i występować częściej u pacjentów z niewydolnością nerek. Febuksostat, nowatorski, podawany doustnie, nie-purynowy analogowy inhibitor oksydazy ksantynowej, jest badany w dawkach dziennych 80 i 120 mg w leczeniu hiperurykemii u pacjentów z dną moczanową. Read more „Febuksostat w porównaniu z allopurinolem u pacjentów z hiperurykemią i dną ad”

Czynnik XI Niedobór aszkenazyjskich Żydów w Izraelu cd

Frakcję przelotową, która zawiera czynnik XI, zebrano i dializowano wobec 20 mM buforu TRIS-chlorowodorek (pH 7,2) zawierającego 0,2 M chlorek sodu i chromatografowano na kolumnie z heparyną-agarozą. Czynnik XI eluowano buforem o wysokiej sile jonowej (20 mM bufor chlorowodorku TRIS, pH 7,2, zawierający 0,6 M chlorek sodu). Częściowo oczyszczony preparat czynnika XI zatężono i odsalono w aparacie Micro-ProDicon (Bio-Molecular Dynamics). Częściowo oczyszczony czynnik XI analizowano za pomocą elektroforezy w żelu sodowym z dodecylosiarczanem-poliakryloamidem, przeprowadzonej zgodnie z metodą Laemmli.15. Białka przenoszono na błonę nitrocelulozową, jak opisano w Towbin i in. Read more „Czynnik XI Niedobór aszkenazyjskich Żydów w Izraelu cd”

Aktywność fizyczna i zmniejszone występowanie cukrzycy zależnej od insuliny cd

Częstość NIDDM, skorygowana względem wieku u 5990 mężczyzn, 1962 do 1976, według pomiarów aktywności fizycznej w 1962 r. Tabela pokazuje skorygowane względem wieku wskaźniki zapadalności NIDDM odpowiadające poziomom aktywności fizycznej w 1962 r. Częstość występowania zmniejszyła się o prawie połowę (z 26,3 do 13,7 przypadków na 10 000 osobo-lat obserwacji), ponieważ ogólny wskaźnik aktywności fizycznej w czasie wolnym wzrósł z najniższego poziomu (<500 kcal na tydzień) do najwyższego poziomu (.3500 kcal na tydzień) (P <0,01). Wydajność energetyczna w kilokaloriach tygodniowo, zarówno w intensywnej aktywności sportowej, jak i we wszystkich działaniach z wyjątkiem intensywnych sportów, była odwrotnie proporcjonalna do częstości występowania NIDDM, z nieco silniejszym odwrotnym skojarzeniem dla energicznych sportów. Tabela 2. Read more „Aktywność fizyczna i zmniejszone występowanie cukrzycy zależnej od insuliny cd”

Wrodzone anomalie u dzieci pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię z powodu raka w dzieciństwie i okresie dojrzewania ad 5

Niewielka, aczkolwiek istotna biologicznie zmiana tempa mutacji, przejawiająca się zmianą częstotliwości rozpoznawalnych defektów pojedynczych genów, 3, 20 nie zostałaby zidentyfikowana w naszym badaniu ze względu na mały rozmiar naszej próbki dzieci. Wyniki tego badania sugerują, że jeden czynnik chemoterapeutyczny, daktynomycyna, może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia szczególnego rodzaju anomalii, wrodzonych strukturalnych wad serca. Kilka poprzednich badań, w których uczestniczyli pacjenci leczeni daktynomycyną w przypadku różnych rodzajów raka u dzieci lub trofoblastycznych chorób ciążowych, nie wykryli szmerów serca ani strukturalnych nieprawidłowości sercowych u ich dzieci.21 22 23 Inne badania, w których stwierdzono nieprawidłowości dotyczące układu sercowo-naczyniowego, nie odnosiły się do nieprawidłowości w dzieci z określonymi czynnikami chemioterapeutycznymi stosowanymi w leczeniu rodziców, 1, 24 25 26 chociaż tetralogię Fallota odnotowano u dzieci kobiet leczonych z powodu ciążowej trofoblastycznej choroby daktynomycyną w skojarzeniu z innymi lekami.24 Inni obserwowali zwiększoną częstość występowania przegrody międzyprzedsionkowej serca. defekty u dzieci z różnymi nowotworami złośliwymi, 27 ale żadne wcześniejsze badanie nie zasugerowało, że częstość występowania takich nieprawidłowości wzrosła u dzieci z powodzeniem leczonych pacjentów.
Wpływ dwóch mutagenów, promieniowania gamma i promieniowania neutronowego na częstotliwość mutacji u dzieci Japończyków wystawionych na działanie bomb atomowych w Hiroszimie i Nagasaki został szczegółowo oceniony w badaniach, w których białkowa ruchliwość elektroforetyczna lub aktywność białka została wykorzystana jako miara efektów mutacyjnych. Read more „Wrodzone anomalie u dzieci pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię z powodu raka w dzieciństwie i okresie dojrzewania ad 5”

Wrodzone anomalie u dzieci pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię z powodu raka w dzieciństwie i okresie dojrzewania czesc 4

Nie stwierdzono w wywiadzie wad wrodzonych serca u obu niemowląt z tą anomalią; w okresie ciąży matka nie przyjmowała żadnych leków na receptę lub bez recepty. Leczenie kobiet, które urodziły niemowlę z wrodzoną anomalią, zawierało jeden lub więcej z następujących czynników: prokarbazynę, chlorambucyl, daktynomycynę, winblastynę, winkrystynę, cyklofosfamid, asparaginazę, merkaptopurynę i metotreksat. Nie stwierdzono istotnych różnic w częstości występowania wrodzonych anomalii między dziećmi anomalii u dziecka a płcią rodzica, jego diagnozy, czasu od zakończenia leczenia, leczenia chirurgicznego lub radioterapii (lub obu). oprócz chemioterapii, leczenia mutagenem (patrz wyżej) oraz płci i masy urodzeniowej dziecka. Żadna z badanych przez nas zmiennych nie była istotnie związana z częstością występowania anomalii wśród dzieci. Read more „Wrodzone anomalie u dzieci pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię z powodu raka w dzieciństwie i okresie dojrzewania czesc 4”

Praktyczny przewodnik po echokardiografii i USG dopplerowskim

Ta książka została napisana specjalnie dla technologów echokardiografów sercowo-naczyniowych. Zawiera również wiele materiałów, które przydadzą się lekarzom w kardiologii, którzy muszą nauczyć się podstaw ultrasonografii i obrazowania serca; Dotyczy to anatomii serca i fizjologii związanej z ultrasonografią. Kompletna, ale nigdy żmudna dyskusja na temat zasad ultrasonografii, w tym ultrasonografii dopplerowskiej, oraz technik przeprowadzania takich badań stanowi pierwszy kwartał książki. Centralna część książki przedstawia zintegrowane podejście do stanów chorobowych, łącząc patologię z wynikami echokardiograficznymi. Pozostała część omawia ciekawe zastosowania ultradźwięków w diagnostyce i leczeniu zaburzeń serca. Read more „Praktyczny przewodnik po echokardiografii i USG dopplerowskim”

Brak wirusowego opóźnienia wirusa limfocytów T ludzkiej komórki typu I

Wirus limfotropowy limfocytów T typu ludzkiego (HTLV-I) jest czynnikiem etiologicznym białaczki limfocytu T u dorosłych i przewlekłego zespołu neurologicznego. Jedynymi znanymi sposobami przenoszenia tego wirusa są matki z dzieckiem, głównie przez mleko matki, i pozioma transmisja poprzez stosunek płciowy, transfuzję krwi i dożylne zażywanie narkotyków.1 Około 20 procent dzieci seroponterów seropozytywnych matek, na ogół od 12 do 24 miesiące życia.2 Następnie częstość występowania seroprewalencji u dzieci nie zmienia się aż do lat młodzieńczych, po czym systematycznie wzrasta3. Jednym z wyjaśnień tego związanego z wiekiem wzrostu częstości występowania jest to, że dzieci urodzone przez matki seropozytywne mogą zarazić się na wczesnym etapie ciąży. życie przez mleko matki, ale nie udaje się serokonwersja aż do dekad później. Do niedawna identyfikacja zakażenia HTLV-I opierała się na wykrywaniu przeciwciał swoistych wobec wirusów. Read more „Brak wirusowego opóźnienia wirusa limfocytów T ludzkiej komórki typu I”