Smutny dzień na naukę w FDA

Wiele już napisano o trąbieniu nauki przez presję polityczną, szczególnie w odniesieniu do awaryjnego planu antykoncepcyjnego B.1,2. Niepokojące jest to, że wciąż debatujemy nad tym pytaniem. Całkowicie zgadzam się z dr. Woodem i współpracownikami (wydanie z 22 września) 3, że Plan B jest bardzo skuteczny, jest niesamowicie bezpieczny iw razie potrzeby powinien być wydawany bez zwłoki. Moją obawą związaną z wprowadzaniem ograniczeń wiekowych przez producenta lub przez Food and Drug Administration (FDA) jest to, że najbardziej wrażliwe kobiety mogą nie być w stanie uzyskać Planu B w odpowiednim czasie, aby zrealizować jego korzyści. Read more „Smutny dzień na naukę w FDA”

Alendronian i hormon przytarczyczny

Black et al.1 i Cosman et al.2 (wydanie 11 sierpnia) podają, że kombinacje parathormonu i alendronianu są korzystne w leczeniu osteoporozy. Wydaje się jednak, że współwystępująca subkliniczna osteomalacja może zachmurzać zarówno diagnozą, jak i interpretacją wyników.
W badaniu nad osobami starszymi w Irlandii z niedoborem witaminy D, moi koledzy i ja zaobserwowaliśmy zaskakująco większą liczbę pacjentów, którzy mieli niski poziom 25-hydroksywitaminy D w surowicy, a także umiarkowanie nieprawidłowe poziomy wapnia, fosforu i fosfatazy alkalicznej.3,4 Cosman i koledzy znaleźli podobny wzór niskiego poziomu 25-hydroksywitaminy D w surowicy u niektórych z badanych, którym leczono, ale autorzy nie dostarczyli dalszych dowodów na to, że jakakolwiek możliwa osteomalacja została wyleczona przed rozpoczęciem ich badania. Black i współpracownicy nie podają żadnych danych dotyczących tego pytania.
Pozornej reakcji na parathormon i alendronian nie należy przypisywać wyłącznie tym dwóm substancjom, ponieważ oba protokoły badań obejmowały jednoczesną suplementację witaminą D. Read more „Alendronian i hormon przytarczyczny”

Przewlekłe zapalenie trzustki

Z 28 innych izolatów zaobserwowano 12 dodatkowych pulsarów. Analizy PCR dla genów toksyn binarnych i częściowych delecji genu tcdC
Po amplifikacji rybosomalnego DNA C. difficile 16s, wszystkie 157 izolatów miało oczekiwany amplikon o wielkości 270 bp, co wskazuje na udaną ekstrakcję DNA i brak hamowania PCR. Spośród 157 izolatów, 132 (84,1%) wytworzyło oczekiwany amplikon o długości 370 bp przy użyciu zestawu starterów cdtA (dane nie pokazane). Te same 132 izolaty wygenerowały oczekiwany amplikon o wielkości 510 bp przy użyciu zestawu starterów cdtB (rysunek 2A Dodatku Aneks). Read more „Przewlekłe zapalenie trzustki”

Epidemia, szczep genów toksyny Clostridium difficile czesc 4

badano oporność na te fluorochinolony, zastosowano wartości graniczne CLSI dla C. difficile testowane przeciwko trovafloxacin. Ważność punktów przerwania trovafloksacyny została potwierdzona przez identyfikację dwóch odrębnych subpopulacji w rozkładzie minimalnych stężeń hamujących (MIC) dla wrażliwych izolatów, w porównaniu z opornymi izolatami, testowanymi przeciwko tym fluorochinolonom; te subpopulacje zostały wyznaczone przez punkty przerwania trovafloxacin. Kontrolę jakości testu na wrażliwość na antybiotyki przeprowadzono podczas każdego testu z użyciem standardowych szczepów Enterococcus faecalis American Type Culture Collection (ATCC) 29212, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27583, Bacteroides fragilis ATCC 25285 i B. thetaiotaomicron ATCC 29741. Read more „Epidemia, szczep genów toksyny Clostridium difficile czesc 4”

Febuksostat w porównaniu z allopurinolem u pacjentów z hiperurykemią i dną ad 5

Czterdzieści cztery procent miało nadciśnienie tętnicze, 34 procent miało hiperlipidemię, 10 procent miało arteriosklerotyczną chorobę sercowo-naczyniową, a 62 procent było otyłe, zdefiniowane jako mające wskaźnik masy ciała wynoszący 30 lub więcej. Średnie wyjściowe stężenie moczanu w surowicy mieściło się w zakresie od 9,80 do 9,90 mg na decylitr (583 do 589 .mol na litr), przy czym 41 procent wszystkich pacjentów miało wyjściowe stężenie moczanu w surowicy wynoszące co najmniej 10,0 mg na decylitr (595 .mol na litr). Trzydzieści pięć procent pacjentów miało łagodną do umiarkowanej niewydolność nerek (tab. 1). Zgodność (określona na podstawie liczby tabletek) była podobna we wszystkich grupach (od 95,0 do 95,5 procent). Read more „Febuksostat w porównaniu z allopurinolem u pacjentów z hiperurykemią i dną ad 5”

Aktywność fizyczna i zmniejszone występowanie cukrzycy zależnej od insuliny ad 6

Ten efekt ochronny był szczególnie silny wśród najcięższych osób, co było zgodne z poprawą tolerancji glukozy u osób otyłych po treningu fizycznym. 29, 30 Ponadto nietolerancja glukozy, która jest związana z otyłością, zmniejsza się wraz z wysiłkiem, niezależnie od tego, czy występują zmiany, czy nie. waga ciała.30, 31 Chociaż badanie to było prospektywne, unikając w ten sposób problemów interpretacyjnych związanych z poprzednimi badaniami przekrojowymi, 14, 15, 32, 33 aktywność fizyczna mogła wydawać się zapobiegać NIDDM, ponieważ zdrowsi mężczyźni byli bardziej zdolni do ćwiczeń. Jednak analiza wykluczająca osoby z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem, udarem przed 1962 r. Lub kombinacja tych czynników dała praktycznie takie same wyniki. Read more „Aktywność fizyczna i zmniejszone występowanie cukrzycy zależnej od insuliny ad 6”

anna wilk jasło stomatolog ad

Drugorzędne cele obejmowały ocenę skuteczności G-CSF w porównaniu z placebo w zmniejszaniu toksyczności hematopoetycznej indukowanej przez chemioterapię, co zostało udokumentowane przez zmniejszenie czasu trwania i ciężkości neutropenii. Ponadto zbadano kliniczny wpływ terapii G-CSF na infekcyjne powikłania neutropenii, w tym jej wpływ na częstość i czas stosowania antybiotyków oraz hospitalizację. Na koniec przeprowadzono dokładną analizę wszelkich reakcji toksycznych związanych z G-CSF. Metody
Ta wieloośrodkowa próba objęła 14 badaczy i ośrodków. Badanie zostało zaprojektowane, skoordynowane i przeanalizowane w połączeniu z Amgen, dostawcą G-CSF. Read more „anna wilk jasło stomatolog ad”

Wrodzone anomalie u dzieci pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię z powodu raka w dzieciństwie i okresie dojrzewania cd

Charakterystyka rodziców, którzy mieli dzieci z anomaliami. Dwóch żywych dzieci miało znamiona i jedna miała na skórze metkę (tab. 2). Te drobne anomalie (7,9 procent) wystąpiły u niemowląt urodzonych w 1940 roku do 3553 dni po zakończeniu chemioterapii ojca.
Pacjenci płci męskiej, którzy rodzili dzieci z wrodzonymi anomaliami, otrzymali jeden lub więcej z następujących dziewięciu leków w ramach reżimu chemioterapii: cytarabina, tioguanina, merkaptopuryna, asparaginaza, etopozyd, doksorubicyna, cyklofosfamid, winkrystyna i metotreksat. Read more „Wrodzone anomalie u dzieci pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię z powodu raka w dzieciństwie i okresie dojrzewania cd”

Wrodzone anomalie u dzieci pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię z powodu raka w dzieciństwie i okresie dojrzewania ad

Uzyskano zapisy szkół szpitalnych dla 81 procent żywych dzieci. Obecność wrodzonych strukturalnych wad serca potwierdzono przeglądem kardiologicznych zapisów pediatrycznych oraz, w jednym przypadku, przeglądu zapisów z autopsji. Wcześniej donieśliśmy o wynikach 27 ciąż, które wystąpiły po leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej.5 Nie analizowaliśmy wpływu wcześniejszego leczenia na częstotliwość spontanicznej aborcji z powodu ogólnej niedokładności przywołanych informacji o takich zdarzeniach6 i możliwego wpływu aborcji terapeutycznej na obniżenie częstotliwości spontanicznej aborcji.
Ciąże trwające co najmniej 20 tygodni zgłaszano u 60 z nich, którzy otrzymywali chemioterapię w ramach leczenia raka lub żon. Zapisy dotyczące leczenia tych 60 pacjentów zostały przeanalizowane, zarejestrowane dawki leków znormalizowano w odniesieniu do powierzchni ciała i określono skumulowane dawki leku. Read more „Wrodzone anomalie u dzieci pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię z powodu raka w dzieciństwie i okresie dojrzewania ad”

Długoterminowy kurs boreliozy u dzieci czesc 4

Wyniki kliniczne i laboratoryjne u czterech pacjentów z zespołami neurologicznymi po boreliozie. Dwoje dzieci miało subtelną encefalopatię z zaburzeniami pamięci, bólem głowy i zmęczeniem 11 i 12 lat po wystąpieniu choroby oraz 7 i 9 lat po ustąpieniu artretyzmu (Tabela 1). Ewaluacja wykazała obecność dooponowej produkcji przeciwciała przeciwko B. burgdorferi w obu grupach oraz podwyższony poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym w jednym (tabela 2). Obu dzieciom skutecznie leczono ceftriakson dożylny. Read more „Długoterminowy kurs boreliozy u dzieci czesc 4”