Połączone doustne środki antykoncepcyjne u kobiet z toczniem rumieniowatym układowym ad 5

Dane dotyczące osób, które zostały utracone w wyniku obserwacji, zostały uznane za cenzurowane w czasie ostatniej wizyty badanych. Przeprowadzono również analizę per-protokół, która była ograniczona do osobników, którzy byli całkowicie zgodni z protokołem leczenia, w celu oceny pierwotnego punktu końcowego. Wartości P są dwustronne i są oparte na standardowej hipotezie zerowej bez różnicy leczenia. Wyniki
Rekrutacja
Rysunek 1. Rysunek 1. Osoby badane. Siedem osób, które otrzymały doustne środki antykoncepcyjne (OC), miało poważny odruch. Spośród tych osób, pięć przerwał stosowanie badanego leku z powodu ostrej flary, u jednego wystąpił rzut oka po randomizacji, ale przed zażyciem leku, a jeden miał wybuch po odstawieniu leku (dobrowolne przerwanie). Osoby, które zostały zgubione w wyniku obserwacji, stanowią podgrupę osób, które zaprzestały przyjmowania leków. Wszyscy pacjenci zostali włączeni do analizy zamiaru leczenia. Przeprowadzono także analizę per-protokołów w celu oceny pierwotnego punktu końcowego (wystąpienia ciężkiego wyrównania); obejmowała jedynie pacjentów, którzy ukończyli 12-miesięczne leczenie lub którzy przerwali leczenie z powodu wystąpienia ciężkiego zapalenia i ukończyli 12-miesięczną obserwację (57 w grupie stosującej doustne środki antykoncepcyjne i 58 w grupie otrzymującej placebo).
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka uczestników badania według grupy leczenia. Łącznie 91 pacjentów zostało losowo przydzielonych do przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych, a 92 osoby otrzymywały placebo. Figura jest schematem blokowym uczestników badania; Tabela podsumowuje charakterystykę kliniczną pacjentów podczas rejestracji. Rasy i pochodzenie etniczne, które zostały określone przez badanych, były podobne dla osobników w grupie stosującej doustne środki antykoncepcyjne i grupie placebo, odpowiednio: biała, 41 procent i 33 procent; czarny, 28 procent i 38 procent; Azjaci, 13 procent i 14 procent; Hiszpanie, 18 procent i 14 procent; i inne grupy, procent i procent.
12-miesięczny odsetek nieadekwatności wynosił 37,4 procent w grupie stosującej doustne środki antykoncepcyjne i 37,0 procent w grupie placebo (p = 0,95). Pacjenci, którzy wcześniej przerywali badany lek z jakiegokolwiek innego powodu niż wystąpienie ostrego błysku, byli uważani za nieprzylegających. 12-miesięczna stopa ubytku w obserwacji (tj. Osoby nieprzylegające, które całkowicie ustąpiły i nie były obserwowane przez pełne 12 miesięcy) wynosiła 14% w grupie stosującej doustne środki antykoncepcyjne i 20% w grupie placebo (P = 0,34 ).
Wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Objawy kliniczne ciężkich rzutów nowotworowych według grupy leczenia. Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplana-Meiera skumulowanego prawdopodobieństwa ciężkiego zaostrzenia u pacjentów otrzymujących doustne środki antykoncepcyjne i placebo. Różnica między grupami leczenia w 12-miesięcznej częstości występowania ciężkiego wyrównania wynosiła -0,0028 (P = 0,95).
Wystąpienie ciężkiego zaostrzenia występowało sporadycznie w obu grupach: 7 z 91 pacjentów w grupie stosującej doustne środki antykoncepcyjne (7,7 procent) i 7 z 92 osób w grupie otrzymującej placebo (7,6 procent) (tabela 2). Dwie z ciężkich rzutów w grupie przyjmującej doustne środki antykoncepcyjne miały miejsce, gdy pacjenci nie przyjmowali badanego leku (jeden z badanych miał gorączkę po zakwalifikowaniu się do badania, ale przed zażyciem leku, a drugi miał płomień cztery miesiące po dobrowolnym przerwaniu leczenia; narkotyk)
[patrz też: terapia bydgoszcz, jak wygląda półpasiec zdjęcia, szkoły rodzenia ]
[przypisy: arcus bydgoszcz, męska apteka, alendronian ]