anna wilk jasło stomatolog czesc 4

Dlatego ocena obu epizodów gorączki z neutropenią i wskaźnikami neutropenii dotyczyła neutropenii stopnia IV (<0,5 × 109 na litr). Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 199 pacjentów w grupach badawczych, którzy mogliby być oceniani. W sumie 211 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej placebo (n = 110) lub G-CSF (n = 101). Czterech pacjentów (jeden przydzielony do placebo i trzech przypisanych do G-CSF) nie było włączonych do oceny bezpieczeństwa lub skuteczności, ponieważ zostali oni wycofani z badania przed otrzymaniem leczenia. Osiem innych pacjentów (pięciu przydzielonych do grupy placebo i trzech przypisanych do G-CSF) nie mogło być ocenionych pod względem skuteczności, ponieważ nie kwalifikowali się (pięciu pacjentów), otrzymali niewłaściwą dawkę środka chemioterapeutycznego (dwóch) lub otrzymali równoczesne promieniowanie (jeden) . Dlatego w sumie 199 pacjentów poddano co najmniej jednemu cyklowi, w którym można było ocenić skuteczność – 104 pacjentów przypisano do placebo i 95 przypisano do G-CSF. Charakterystykę tych 199 pacjentów przedstawiono w Tabeli 1. Grupy leczenia były zrównoważone w ich stanie sprawności, zaangażowaniu szpiku kostnego, stadium choroby i cechach demograficznych.
Analiza pierwotnej skuteczności skupiała się na wynikach podwójnie ślepej próby, która miała być podana w pełnych dawkach przy braku toksyczności stopnia IV.
Gorączka z neutropenią
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki neutropenii podczas cyklu (podawanie podwójnie oślepione). Ryc. 1. Krzywa Kaplana-Meiera dla proporcji pacjentów pozostających bez gorączki z neutropenią według cyklu leczenia. Ogółem 194 pacjentów można było ocenić pod kątem bezwzględnej liczby neutrofilów poniżej 0,5 × 109 na litr i w temperaturze . 38,2 ° C.
Częstość występowania gorączki z neutropenią podczas cyklu zmniejszyła się o 50 procent w grupie G-CSF w porównaniu z grupą placebo (tabela 2) (odpowiednio 28 procent w porównaniu z 57 procentami, współczynnik ryzyka = 2,01, 95 procentowe poziomy ufności) , 1,4 i 2,9). Pięćdziesiąt pięć procent pacjentów otrzymujących placebo w cyklu obaj mieli gorączkę z neutropenią i byli hospitalizowani podczas tego cyklu, w porównaniu z 26 procentami pacjentów otrzymujących G-CSF. Figura pokazuje krzywe Kaplana-Meiera dla czasu do pierwszego epizodu gorączki z neutropenią w grupach placebo i G-CSF. Różnica w skumulowanej częstości zdarzeń pomiędzy grupą placebo (77 procent) a grupą G-CSF (40 procent) we wszystkich cyklach była statystycznie znacząca (współczynnik ryzyka = 1,9; przedział ufności 95%, 1,5 i 2,5). Mediana czasu trwania epizodu dla wszystkich cykli wynosiła pięć dni w grupie placebo i cztery dni w grupie G-CSF.
W sumie 135 pacjentów ukończyło pomyślnie wszystkie sześć cykli chemioterapii. Siedemdziesiąt sześć pacjentów miało gorączkę z neutropenią, która doprowadziła do rozróżnienia podawania leku. Spośród 59 pacjentów, którzy nadal otrzymywali badany lek w zaślepiony sposób podczas wszystkich sześciu cykli, 18 otrzymywało placebo (17 procent tych, u których można było ocenić skuteczność), w porównaniu z 41 (43 procent) otrzymujących G-CSF.
Kliniczne punkty końcowe
Rysunek 2. Rysunek 2. Wtórne kliniczne punkty końcowe w grupach badawczych
[hasła pokrewne: olx krasnik, ośrodek leczenia nerwic, smakosz 3 cda ]